KITESURFING KITES
$300 Secondhand 2008 6m Naish Code (kite only)
KITE BARS
$700 Naish 2017 BTB Torque bar with 24m lineset
$80 Naish 2015 Fusion Kite Leash
KITE HARNESSES
 
KITE PUMPS
  $70 Naish Airmax Kite Pump
  $45 Replacement Kite Pump Hose
$32 Kite Pump Pressure Gauge